Zasady polityki prywatności

[2] Niniejsze Zasady polityki prywatności oraz Zasady polityki dotyczące plików cookie mają zastosowanie wobec Państwa interakcji z Diaverum AB oraz dowolnymi spośród jej jednostek zależnych (zwanych łącznie „Diaverum” i określanych zaimkami „my”, „nas” oraz przymiotnikami dzierżawczymi „nasz/nasza/nasze”), głównie w ramach witryny internetowej mieszczącej się pod adresem http://www.diaverum.com („Witryna”).

[3] Dostawcą niniejszej witryny internetowej jest Diaverum AB, („Administrator danych”).

Diaverum AB
Nr rej. spółki 559140-5344
Siedziba: Hyllie Boulevard 53
SE 215 37 Malmö
Szwecja

Tel. +46 46 287 3000

Działając w charakterze administratora danych Diaverum AB odpowiada za ochronę Państwa danych osobowych, a naszym celem jest zapewnienie Państwu poczucia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją w sprawie ochrony prywatności oraz z prawodawstwem obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r., tj. obowiązującym w UE Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna i zdajemy sobie sprawę z potrzeby odpowiedniej ochrony i zarządzania wszelkimi danymi osobowymi, które nam Państwo udostępnią. W związku z tym, opracowaliśmy niniejsze zasady polityki prywatności („Zasady polityki prywatności”) opisujące sposoby gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Zasady polityki prywatności mają zastosowanie głównie wobec informacji zebranych przez nas w ramach Witryny, ale mogą dotyczyć również informacji pochodzących z innych źródeł, np. informacji zebranych ze źródeł autonomicznych lub za pośrednictwem innych witryn stanowiących własność jednostek stowarzyszonych Diaverum i przez nie zarządzanych.

Diaverum AB wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: SE.DPO@diaverum.com lub tradycyjny list na adres:

Diaverum AB

Data Protection Officer

Hyllie Boulevard 53

SE 215 37 Malmö

Szwecja

Tel. +46 46 287 3000

Dane osobowe

Większość usług, funkcji oraz elementów udostępnianych przez Diaverum w ramach Witryny nie wymaga żadnej formy rejestracji, co umożliwia Państwu odwiedzanie Witryny bez informowania nas, kim Państwo są. Jednakże w celu udostępnienia Państwu niektórych usług, funkcji i elementów możemy zwrócić się o podanie określonych, należących do Państwa danych osobowych. Tego rodzaju dane mogą obejmować m.in.:

 • nazwisko
 • nazwę organizacji (w stosownych przypadkach)
 • adres poczty elektronicznej
 • adres pocztowy oraz
 • numer telefonu.

W przypadku części usług możemy poprosić Państwa również o przekazanie - w ograniczo­nym zakresie - określonych informacji medycznych. Podanie niektórych danych osobowych może mieć charakter obowiązkowy, co oznacza, że jeśli zdecydują się Państwo ich nie podawać, mogą Państwo nie otrzymać możliwości dostępu do określonych części Witryny lub może to uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania.

Zasadniczo całość informacji bezpośrednio lub pośrednio dotyczących żyjącej osoby fizycznej stanowi dane osobowe. Informacje takie obejmują zdjęcia i nagrania głosu osób, nawet jeśli w ich ramach nie zostaną wymienione żadne nazwiska. Dane zaszyfrowane oraz różnego rodzaju tożsamości elektroniczne, takie jak numery IP, uznaje się za dane osobowe jeśli można powiązać je z osobą fizyczną.

Zgoda

W każdym miejscu w ramach niniejszej Witryny, gdzie zostaną Państwo poproszeni o podanie danych osobowych, będzie znajdować się łącze do niniejszych Zasad polityki prywatności. Akceptując niniejsze Zasady polityki prywatności i przekazując swoje dane osobowe w miejscach, o których mowa powyżej lub za pomocą innych środków, przyjmują Państwo do wiadomości, że Diaverum będzie gromadzić i wykorzystywać należące do Państwa dane osobowe w sposób opisany w niniejszych Zasadach polityki prywatności, a także wyrażają Państwo zgodę na takie gromadzenie i wykorzystanie.

Wykorzystanie danych osobowych

Przed zebraniem danych osobowych określimy cele, w jakich dane te mają zostać zebrane. Państwa dane osobowe będziemy zbierać i wykorzystywać wyłącznie na potrzeby realizacji tych celów i będziemy Państwa o nich informować w momencie, gdy będziemy zwracać się o podanie danych. Na przykład możemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe w celu dostarczenia Państwu produktów lub usług lub w celu wystawienia rachunku za produkty lub usługi, które zechcą Państwo nabyć. Możemy również wykorzystywać dane na potrzeby promowania sprzedaży produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, lub na potrzeby kontaktowania się z Państwem w innych celach.

Podstawę prawną gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych stanowią: 

 • prawnie uzasadnione interesy związane z oferowaniem produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, administrowaniem witryną internetową oraz działalnością naszej firmy, personalizacją naszej witryny internetowej zgodnie z Państwa potrzebami, umożliwianiem Państwu korzystania z usług udostępnianych w ramach naszej witryny internetowej, odpowiadaniem na zapytania i reklamacje składane przez Państwa lub w odniesieniu do Państwa, w związku z naszą witryną internetową,
 • zgoda, wyraźne i świadome zatwierdzenie przez Państwa wykorzystania należących do Państwa danych osobowych,
 • konieczność wynikająca z umowy, jeśli taka umowa została pomiędzy Państwem a nami zawarta.

Państwa dane nie będą przechowywane przez czas dłuższy niż niezbędny do realizacji przewidzianych celów lub spełnienia wymogów określonych przez organy nadzoru lub prawo, lub czas do momentu wycofania przez Państwa zgody.

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Jeśli prześlą Państwo bezpośrednio do nas wiadomość elektroniczną, będziemy przetwarzać zawarte w niej dane osobowe z poszanowaniem Państwa prywatności oraz zgodnie z niniejszymi zasadami polityki prywatności.

Ujawnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać Państwa danych osobowych na rzecz podmiotów zewnętrznych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Zasadach polityki prywatności. Możemy przekazywać Państwa dane osobowe jednostkom stowarzyszonym Diaverum oraz innym podmiotom zewnętrznym, z którymi Diaverum łączy stosunek umowny, na potrzeby dalszego przetwarzania należących do Państwa danych zgodnie z celem (celami), w jakim dane te zostały pierwotnie zgromadzone, takim jak świadczenie usług, ocena lub realizacja wsparcia technicznego. Przekazanie takie nastąpi tylko jeśli jednostka stowarzyszona lub podmiot zewnętrzny zawarł z Diaverum umowę, zgodnie z którą będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w ustalonym celu (celach) oraz w granicach przewidzianych w momencie pierwotnego gromadzenia danych.

Możemy ujawnić Państwa dane osobowe jeśli będzie tego od nas wymagać obowiązujące prawo, nakaz sądowy lub rozporządzenie administracji państwowej, lub jeśli takie ujawnienie będzie na innej podstawie niezbędne w ramach pomocy w jakimkolwiek śledztwie lub dochodzeniu.

Ponadto w przypadku reorganizacji, fuzji lub sprzedaży możemy przekazać Państwa dane osobowe stosownemu podmiotowi zewnętrznemu, o ile podmiot ten postanowi traktować dane osobowe zgodnie z zapisami niniejszych Zasad polityki prywatności. Możemy korzystać z usług podmiotów zewnętrznych w ramach pomocy w gromadzeniu i przetwarzaniu danych opisanych w tym punkcie, przy czym na wszystkie takie podmioty zewnętrzne zostaną nałożone zobowiązania, o których mowa powyżej.

Przysługujące prawa

 • Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych należących do Państwa i mogą Państwo zwrócić się o kopię takich danych.
 • Przysługuje Państwu prawo do poprawiania błędnych danych osobowych dotyczących Państwa, a w pewnych przypadkach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli np. dane osobowe przestały być potrzebne do realizacji określonego celu).
 • Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w określonym celu, zawsze mogą Państwo taką zgodę wycofać.
 • Przysługuje Państwu również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w określony sposób oraz do zażądania, by przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone. Prosimy pamiętać, że ograniczenie przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcie może spowodować niemożność wykonania przez nas naszych zobowiązań.
 • Przysługuje Państwu również prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania Państwa danych osobowych innemu administratorowi.

Przekazane przez Państwa żądania będą realizowane w sposób właściwy i niezwłoczny. Żądania usunięcia danych osobowych będą podlegać wszelkim obowiązującym wymogom określonym przez organy nadzoru lub przepisy prawa.

W celu realizacji przysługujących Państwu praw należy skontaktować się z nami:

Diaverum AB
Adres pocztowy: Hyllie Boulevard 53
SE 215 37 Malmö
Szwecja

Tel. +46 46 287 3000

Jeśli będą Państwo chcieli przedstawić jakiekolwiek zastrzeżenia lub skargi dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwo prawo do złożenia zażalenia do właściwego organu nadzoru nad ochroną danych.

Środki bezpieczeństwa i poufność

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych stosujemy sieci przesyłu danych chronione przy wykorzystaniu m.in. haseł oraz zapór sieciowych spełniających standardy przemysłowe. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące Państwa dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem, nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Ponieważ Diaverum jest organizacją międzynarodową, posiadamy bazy danych w różnych jurysdykcjach i możemy przekazać Państwa dane osobowe do jednej z należących do Diaverum baz danych znajdujących się poza Państwa krajem zamieszkania. W rezultacie Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do bazy danych znajdującej się w kraju nienależącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W krajach tych może nie obowiązywać prawo ochrony danych, zbliżone do mającego zastosowanie w EOG. Jeśli przekażemy w ten sposób Państwa dane osobowe poza EOG, podejmiemy działania zmierzające do zapewnienia, że będą one odpowiednio chronione dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, znormalizowanych umów w sprawie ochrony danych lub dzięki oparciu o podejmowane w UE decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony. Możemy przekazać Państwa dane osobowe do kraju nienależącego do UE/EOG i niezapewniającego odpowiednich standardów ochrony w następujących okolicznościach: gdy w sposób świadomy udzielą Państwo na to wyraźnej zgody, w ramach realizacji umowy lub spełnienia roszczenia o charakterze prawnym.

Powiadamianie o zmianach

Diaverum zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian niniejszych Zasad polityki prywatności. Data wprowadzenia ostatniej zmiany została podana na końcu niniejszych Zasad polityki prywatności. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian niniejszych Zasad polityki prywatności lub sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, stosowne informacje opublikujemy na niniejszej stronie. Prosimy regularnie przeglądać niniejsze Zasady polityki prywatności. Jeśli w jakimkolwiek momencie poweźmiemy zamiar wykorzystania Państwa danych osobowych w sposób różniący się od określonego w momencie ich pozyskania, będą Państwo uprawnieni do otrzymania od nas powiadomienia, a w stosownych przypadkach do wyrażenia zgody na wykorzystanie Państwa danych osobowych w odmienny sposób.

Pytania i uwagi


W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących Informacji w sprawie ochrony prywatności, Zasad polityki dotyczących plików cookie lub Warunków użytkowania, prosimy o kontakt:

Diaverum AB
nr identyfikacyjny spółki 559140-5344
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Szwecja

Tel. +46 46 287 30 00

Data wprowadzenia ostatniej zmiany: 8 lipca 2020 r.