Akceptacja

Uzyskanie przez Państwa dostępu do witryny internetowej www.Diaverum.com („Witryna”) oraz korzystanie z niej podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz wszelkim obowiązującym regulacjom i przepisom. Warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy Państwem a  Diaverum AB, nr rej. 559140-5344, oraz wszystkimi jej spółkami zależnymi („Diaverum”) dotyczącej korzystania przez Państwa z Witryny, jak również zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące korzystania przez Państwa z Witryny. Nie dokonują Państwo akceptacji Warunków użytkowania polegając na jakichkolwiek ustnych lub pisemnych oświadczeniach ze strony Diaverum, które nie byłyby zawarte w niniejszym dokumencie.

Diaverum zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez powiadomienia okresowych zmian Warunków użytkowania. Data wprowadzenia ostatniej zmiany widnieje na końcu niniejszych Warunków użytkowania. Diaverum informuje Państwa o istotnych zmianach Warunków użytkowania przekazując - dla Państwa wygody - powiadomienie w ramach Witryny. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszymi Warunkami użytkowania, prosimy zaprzestać korzystania z Witryny.

Korzystanie z Witryny

O ile w ramach Witryny nie zawarto wyraźnego stwierdzenia o treści odmiennej, całość własności intelektualnej („WI”), włączając w to m.in. obrazy, ilustracje, ikony, fotografie, technologie, dokumenty, oprogramowanie komputerowe i usługi stanowiące część Witryny stanowi WI należącą do Diaverum lub jej jednostek stowarzyszonych, kontrolowaną przez Diaverum lub jej jednostki stowarzyszone, bądź licencjonowaną na rzecz Diaverum lub jej jednostek stowarzyszonych. Z wyjątkiem przypadków, w których Diaverum udzieliła wyraźnej zgody, nie mogą Państwo modyfikować, kopiować, reprodukować, dokonywać ponownej publikacji, przesyłać, dystrybuować, sprzedawać, licencjonować, wynajmować, wyświetlać lub prezentować publicznie, edytować ani adaptować w jakikolwiek sposób żadnej WI.

Niezależnie od powyższego zapisu mogą Państwo drukować lub pobierać WI z Witryny wyłącznie na użytek osobisty i niekomercyjny, o ile nie będą Państwo ponownie publikować ani rozpowszechniać takich Materiałów w żaden sposób oraz o ile pozostawią Państwo w stanie nienaruszonym wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach handlowych oraz innego rodzaju własności intelektualnej. Diaverum nie oświadcza ani nie gwarantuje, że korzystanie przez Państwa z WI umieszczonej w Witrynie nie będzie naruszać praw podmiotów zewnętrznych, które nie stanowią własności Diaverum, ani nie są z nią stowarzyszone.

Zabrania się korzystania z WI pochodzącej z Witryny w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek sposób, który nie został wyraźnie dozwolony na podstawie niniejszych Warunków użytkowania lub w inny sposób wyraźnie dopuszczony przez Diaverum. Diaverum oczekuje, że będą Państwo szanować integralność Witryny, co oznacza, że nie mogą Państwo m.in. (i) wprowadzać treści szkodliwych, takich jak złośliwe oprogramowanie, konie trojańskie lub wirusy, jak również treści w inny sposób zakłócających działanie Witryny; (ii) w sposób sztuczny manipulować Witryną poprzez stosowanie skryptów, botów, wtyczek, rozszerzeń lub innych zautomatyzowanych procesów; (iii) zakłócać działania Witryny poprzez manipulowanie przy Witrynie, podejmowanie prób sondowania lub badania luk w zabezpieczeniach Witryny; ani (iv) w inny sposób użytkować Witryny z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania.

Informacje medyczne / stany chorobowe

Dostępne w ramach Witryny informacje dotyczące produktów, udostępniane są przez Diaverum i służą wyłącznie celom ogólnoinformacyjnym. W związku z tym, żadne tego rodzaju informacje nie mogą być interpretowane jako porady medyczne lub innego rodzaju porady fachowe. Wiele wymienionych w ramach Witryny wyrobów farmaceutycznych oraz medycznych, jest dostępnych wyłącznie na receptę wystawioną przez lekarza lub wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia, a ponadto nie wszystkie takie produkty mogą być dostępne w każdym kraju. Jeśli cierpią Państwo na jakieś schorzenie, należy niezwłocznie skonsultować się ze swoim lekarzem lub podmiotem świadczącym usługi z zakresu opieki zdrowotnej, jako że Diaverum nie oferuje usług spersonalizowanej diagnostyki medycznej, ani doradztwa z zakresu terapii dostosowanej do wymogów indywidualnego pacjenta za pośrednictwem Witryny. Osoby świadczące zawodowo usługi z zakresu opieki zdrowotnej mogą uzyskać kompletne informacje medyczne korzystając z ulotki informacyjnej dołączonej do produktu. Informacje dotyczące produktów mogą różnić się w zależności od kraju. Pacjenci, lekarze oraz inne osoby świadczące zawodowo usługi z zakresu opieki zdrowotnej powinni uzyskać informacje właściwe dla ich kraju od organów nadzoru lub korzystając z lokalnych zasobów informacji medycznych. Ponadto przepisy obowiązujące w wielu krajach ograniczają (a w niektórych przypadkach wręcz wykluczają) możliwość przekazywania przez Diaverum informacji i/lub udzielania odpowiedzi bezpośrednio na zadawane przez pacjentów pytania dotyczące produktów firmy wydawanych na receptę. Diaverum będzie jednak reagować na zapytania kierowane przez wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej i udzielać im informacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Całość WI, informacji oraz usług dostarczanych i świadczonych za pośrednictwem Witryny jest dostarczana i świadczona „taka, jaka jest”, bez żadnego rodzaju oświadczeń oraz gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym dotyczących aktualności, dokładności, kompletności, wartości handlowej, przydatności do określonego celu lub braku naruszeń praw własności intelektualnej.

Chociaż Diaverum dokłada uzasadnionych starań w celu zapewnienia, by informacje publikowane w ramach Witryny były dokładne i aktualne, informacje te mogą nie być aktualizowane, zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Diaverum zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie i bez publikowania stosownych powiadomień w Witrynie aktualizacji, zmian, poprawek i/lub ulepszeń WI, informacji oraz usług dostępnych w ramach Witryny, jak również opisanych w niej produktów i programów.

Informacje przekazywane nam przez Państwa

Bez uszczerbku dla stosowanych przez nas Zasad polityki prywatności, wszelkie treści oraz elementy WI przesyłane przez Państwa do Witryny pocztą elektroniczną lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie itp. są i będą traktowane jako jawne i niezastrzeżone, chyba że wyraźnie zastrzegą Państwo inaczej.

Brak zamiaru pozyskiwania zamówień

Żadne z informacji zamieszczonych w Witrynie nie mają na celu zdobywania zamówień w jurysdykcjach, w których Diaverum nie prowadzi obecnie działalności bezpośrednio lub za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela, ani nie stanowi oferty ani promocji żadnych produktów, których oferowanie lub promocja nie została dopuszczona w kraju, w którym mieszka odbiorca informacji.

Zamieszczone w innych witrynach internetowych łącza prowadzące do Witryny

Diaverum nie przeprowadziła analizy należących do podmiotów zewnętrznych witryn internetowych zawierających łącza do Witryny i nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tego rodzaju stronach, niewchodzących w skład Witryny. Jeśli życzą sobie Państwo umieścić w swojej witrynie internetowej łącze do Diaverum, mogą Państwo zamieścić wyłącznie link do naszej strony głównej www.diaverum.com. Zamieszczanie łączy do innych miejsc, bez uprzedniej zgody Diaverum wyrażonej na piśmie, jest zabronione. W przypadku zamieszczenia łącza do Witryny Diaverum to prezentowane musi być w sposób niesprawiający wrażenia, jakoby Diaverum w sposób wyraźny lub dorozumiany udzielała poparcia jakimkolwiek produktom, usługom lub opiniom prezentowanym w ramach Państwa witryny internetowej. Podobnie zabronione jest cytowanie lub wykorzystanie bez pisemnej zgody jednego lub większej liczby elementów Witryny w witrynach internetowych należących do podmiotów zewnętrznych.

Zamieszczone w Witrynie łącza prowadzące do innych witryn internetowych

Łącza prowadzące z Witryny do innych witryn internetowych, które nie stanowią własności Diaverum lub nie są przez nią zarządzane, mogą zostać zamieszczone w interesie lub dla wygody osób odwiedzających Witrynę. Niemniej jednak, jeśli skorzystają Państwo z takich łączy w celu opuszczenia Witryny, muszą Państwo pamiętać, że Diaverum nie sprawuje kontroli nad witrynami, do których łącza te prowadzą. W związku z tym korzystanie przez Państwa z takich witryn internetowych podlega nie Warunkom użytkowania i Zasadom polityki prywatności stosowanym przez nas, a zasadom polityki obowiązującym w odniesieniu do takich zewnętrznych witryn internetowych. Zamieszczone przez Diaverum łącze do innej witryny internetowej nie informuje o tym, jakoby firma Diaverum popierała lub promowała podmiot będący właścicielem zewnętrznej witryny internetowej albo treść w niej zamieszczoną, lub była stowarzyszona z takim podmiotem będącym właścicielem zewnętrznej witryny internetowej. Diaverum nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności związanej z łączami prowadzącymi z Witryny Diaverum do innych witryn, a w szczególności nie będzie ponosić odpowiedzialności za dokładność lub zgodność z prawem treści zamieszczonych w zewnętrznych witrynach. Diaverum nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z naruszeń lub pominięć, które mogą znajdować się w zasadach polityki prywatności stosowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zamieszczanie treści w Witrynie

Diaverum może podjąć decyzję o umożliwieniu osobom odwiedzającym Witrynę udziału w dyskusjach, czatach i transmisjach, jak również korzystania z tablic ogłoszeniowych oraz podobnych forów zamieszczonych w Witrynie. Zabrania się zamieszczania lub przesyłania na tego rodzaju fora jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, szkodliwym, nieścisłym lub niestosownym z innych powodów („Treści zabronione”). Diaverum nie jest w stanie monitorować, ani kontrolować treści i informacji zamieszczanych na forach przez osoby je odwiedzające i nie przyjmuje żadnego rodzaju odpowiedzialności z tytułu Treści zabronionych przesłanych przez osoby odwiedzające Witrynę. Diaverum będzie jednak podejmować starania zmierzające do jak najszybszego usunięcia z Witryny wszelkich Treści Zabronionych, o których zostanie powiadomiona. Z tego powodu Diaverum zachęca Państwa do zgłaszania wszelkich zamieszczonych w Witrynie treści mających charakter niezgodny z prawem, obraźliwy, obelżywy lub z innego powodu niezgodny z niniejszymi Warunkami użytkowania. Diaverum będzie również w pełnym zakresie współpracować z organami ochrony porządku publicznego oraz wykonywać nakazy sądowe wymagające od Diaverum ujawnienia tożsamości osób zamieszczających Treści zabronione.

Konsekwencje naruszeń Warunków użytkowania

Jeśli Diaverum dowie się o naruszeniu przez Państwa któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, będzie mogła niezwłocznie podjąć działania naprawcze, włącznie z uniemożliwieniem Państwu korzystania z usług oferowanych przez Diaverum i usunięciem wszelkich treści umieszczonych przez Państwa w Witrynie. Diaverum będzie mogła podjąć takie działania w dowolnym momencie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Jeśli w wyniku naruszenia przez Państwa Warunków użytkowania Diaverum poniesie szkodę, będzie mogła ubiegać się, wg własnego, wyłącznego uznania, o wypłatę przez Państwa odszkodowania.

Pytania i uwagi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszych Warunków użytkowania lub Witryny prosimy o kontakt z nami:

Diaverum AB
nr identyfikacyjny spółki: 559140-5344
Hyllie Boulevard 53
215 37 Malmö
Szwecja

Tel.: +46 46 287 30 00

Wyłączenie zastosowania części zapisów i rozdzielność postanowień

Wszelkie zapisy, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania mają zastosowanie w maksymalnym zakresie dopuszczalnym zgodnie z obowiązującym prawem. W jurysdykcji, w której Państwo przebywają, określone wyłączenia gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności mogą być niedopuszczalne, wskutek czego niektóre zapisy niniejszych Warunków użytkowania (w tym część „Ograniczenie odpowiedzialności”) mogą nie mieć wobec Państwa zastosowania. Żaden z zapisów niniejszych Warunków użytkowania nie ma na celu ograniczania jakichkolwiek mogących przysługiwać Państwu praw, które nie mogą zostać zgodnie z prawem ograniczone.

Niewykonanie przez Diaverum któregokolwiek z zapisów zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania nie będzie uznawane za zrzeczenie się przewidzianego tym zapisem prawa.

Jeśli którykolwiek z zapisów niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny lub niewykonalny, zapis taki nie będzie powodować nieważności lub niewykonalności pozostałych zapisów niniejszych Warunków użytkowania, które pozostaną w pełni ważne i skuteczne, a ponadto zapis ten będzie wykonywany w zakresie dopuszczalnym prawem.

Prawo właściwe i kompetencja sądów

O ile prawo obowiązujące w Państwa jurysdykcji nie przewiduje odmiennych wymagań, niniejsze Warunki użytkowania podlegają przepisom prawa szwedzkiego, nie uwzględniając norm kolizyjnych, zaś Państwo i Diaverum poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów szwedzkich na potrzeby rozstrzygania wszelkich sporów, roszczeń lub kontrowersji powstałych w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Data wprowadzenia ostatniej zmiany:

2020-04-06